متن قرارداد سایت ساز پردیس

دانلود قرارداد بصورت pdf

بسم الله الرحمن الرحیم

قــرداد طـراحی/ راه‌اندازی وب‌سایت

 

ماده يک- طرفين قرارداد:

اين قرارداد طراحی سایت بين کانون آگهی و تبلیغات کوثر‌گرافیک به نشاني: اصفهان،خیابان آتشگاه، خیابان نبوی منش، نبش کوچه 122 تلفن:33659596 به‌نمایندگی:آقای حسین ابدالی که از اين پس "مجري" ناميده مي‌شود، از يک سو و شرکت/مؤسسه/ کانون .................................................. به نمایندگی آقای/ خانم ................................................... به نشاني .................................................. تلفن: ..................................................  ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺮاه: .................................................. که از اين پس"کارفرما" ناميده مي‌شود، ازسوي ديگر، به شرح مواد زير منعقد مي‌گردد.

ماده دو - موضوع قرارداد:

طراحی و راه ‌اندازی وب ‌سایت .................................................. بر پایه سیستم سایت ‌ساز پردیس و مطابق با پیوست شمارة یک الحاقی قرارداد.

ماده سه – مدت قرارداد و شرایط تمدید:

1-3) مدت انجام موضوع قرارداد ...... روز کاري بوده وشروع آن پس از پرداخت مبلغ پيش‌پرداخت و ارائه مطالب از طرف کارفرما مي‌باشد.

2-3) ﺑﺎﭘﺮداﺧﺖ هزینة تمدید هاست، هزینة تمدید دامین (در صورت ثبت توسط مجری) و20درﺻﺪ از ﮐﻞﻣﺒﻠﻎﻗﺮارداد به ﻋﻨﻮان هزینة ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ، اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﻗﺎﺑﻞﺗﻤﺪﯾﺪﺧﻮاهد ﺑﻮد.

ماده چهار – مبلغ قرارداد:

مبلغ کل قرارداد ..................................................  ریال می‌باشد. (به حروف:  .................................................. ریال )

ماده پنج – نحوه پرداخت:

نقد: مبلغ ........................................... بصورت نقددرتاریخ ................................ و مابقی هنگام تحویل سایت.

 

 

 ماده شش- تعهدات مجري:

1-6) مجري موظف به اجراي کامل موضوع قرارداد طراحی سایت بدون نقص و براساس مطالب مندرج در پیوست شماره یک الحاقی، درمدت زﻣﺎنﻣﺸﺨﺺﺷﺪه می‌باشد.

2-6) مجری ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﻲﮔﺮدد مدیر ‌سایت (معرفی شده توسط کارفرما)را در ﻳﻚ ﺟﻠﺴﻪآﻣﻮزﺷﻲ،آﻣﻮزش داده و ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻪ اﻣﻜﺎﻧـﺎت و ﻧﺤـﻮه اﺳـﺘﻔﺎده از ﺳـﺎﻳﺖ آﺷـﻨﺎ ﺳﺎزد.

3-6) مجري در قبال درخواست ‌هاي خارج از حيطه قرارداد مسئوليتي نخواهد داشت و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺗﻐﻴﻴﺮدر ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻛﻪ ﻓﺮاﺗﺮ از ﺗﻌﻬﺪات مجری در ﻣﺎده و ﻗﺮارداد ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ درﻳﺎﻓﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ و اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد اﻟﺤﺎﻗﻲ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ.

4-6) پشتیبانی رایگان یکساله توسط مجری، شامل پشتیبانی هاست، امنیت و عدم بروز خطا در سایت می‌گردد. براین اساس، پشتیبانی رایگان، انجام تغییرات در سایت و درخواست‌های جدید کارفرما را در بر نمی‌گیرد. ارسال درخواست پشتیبانی نیز فقط از طریق مدیریت سایت امکان‌پذیر می‌باشد.

ماده هفت- تعهدات کارفرما:

1-7) کارفرما موظف است تا اطلاعات مورد درخواست مجري براي طراحي و راه اندازي سايت را در حداقل زمان، دراختيار مجري قرار دهد. 
تبصره1- اطلاعات مورد نياز براي طراحي و راه اندازي نرم افزار مديريت سايت به شرح زير مي باشد:

  • فايل اصلي آرم و لوگو، عکس ها و متن ‌های مربوطه بر روی سی‌دی وکاتالوگ‌ها و بروشورها (در صورت سفارش ورود اطلاعات)
  • نظرات در‌مورد قالب و رنگ‌ بندي و حداقل آدرس سه وب ‌سايتي که از نظر طراحي گرافيکي مورد پسند کارفرما مي‌باشند. (در صورت سفارش قالب اختصاصی)
  • اطلاعات کنترل پنل هاست و تنظيمات دامنه (درصورت وجود)

2-7) هرگونه تأخير در ارائه اطلاعات فوق، موجب تأخير در اجرا و تحويل پروژه توسط مجري خواهد گرديد و مسئوليت آن به عهده کارفرما مي‌باشد.

3-7) کارفرما متعهد است نسبت به پرداخت به موقع مبلغ قرارداد مطابق ماده پنج قرارداد، به مجري اقدام نمايد.در صورت عدم پرداخت به موقع مبالغ قرارداد، امکان فسخ فرارداد توسط مجری به صورت یکطرفه میسر می‌باشد و کار‌فرما هیچ گونه ادعایی نسبت به فعالیت های انجام شده و مبالغ پرداخت شده ندارد.

4-7) کارفرما متعهد است که پس از خاتمه قرارداد به ‌نحو احسن، گواهي حسن انجام کار جهت مجري صادر نمايد.

ماده هشت  شرایط اجرای پروژه:

- پس از تأیید سایت توسط نماینده کارفرما، امکان تغییر آن توسط کارفرما میسر نمی‌‌باشد. لکن با توجه به محدودیت‌های برنامه‌نویسی در فضای وب امکان تغییرات جزیی توسط مجری محتمل می‌باشد.

-بارگذاری نهایی و آموزش سایت پس از تسویه کامل مبلغ قرارداد انجام می‌پذیرد. 

-ارئه گواهی حسن انجام کار منوط به رضایت کامل کارفرما از اجرای پروژه می‌باشد.

-امکان درج حق کپی رایت و عنوان مجری در بخش مربوطه و استفاده از بخش درج لینک برای مجری فراهم می‌باشد.

-اجرای پروژه تنها بر روی هاست مجری انجام می‌پذیرد. مجری هیچ گونه تعهدی نسبت به انتقال سایت طراحی شده به هاست دیگری را ندارد.

همچنین امکان دسترسی به فایل‌های برنامه‌نویسی سایت (سورس برنامه) بر روی هاست برای کارفرما میسر نیست.

-در صورت عدم تمدید سالیانه هاست توسط کارفرما، هیچگونه مسئولیتی نسبت به حفظ و نگهداری اطلاعات سایت بر عهده مجری نبوده و کارفرما نیز ادعایی در این خصوص ندارد.

ماده نه- تغيير موضوع:

1-9) کارفرما مي‌تواند تغییرات خود را تنها یکبار پیش از اتمام پروژه اعلام نماید. بر این اساس، پس از ارائه اصلاحیه کتبی توسط کارفرما ،مجری بررسی ‌های لازم را انجام داده، مدت و هزينه انجام اين تغييرات را با تنظیم الحاقیه به کارفرما اعلام خواهد نمود.چنانچه کارفرما بخواهد بیش از یکبار در خواست تغییرات داشته باشد، در خواست وی پس از اتمام قرارداد اولیه وطی یک قرارداد یا توافق جدید انجام می‌گردد.

2-9) تغییرات و امکانات جدید مورد درخواست کارفرما، در صورت امکان اجراء توسط مجری، مشمول ماده نه می‌گردد.

ماده ده - شرايط فسخ قرارداد:

1-10) با توافق کتبي طرفين مي‌توان نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمود، که دراين صورت طرفين قرارداد نحوه تسويه حساب را مشخص می‌نمایند.

2-10) در صورت در خواست يکي از طرفين جهت فسخ قرارداد ، تسويه حساب مطابق ماده یازده اين قرارداد، انجام خواهدشد.

3-10) در صورتي که يکي از طرفين قرارداد در اجراي مفاد قرارداد تخلف نمايد و ظرف ده روز پس از دريافت تذکر کتبي از طرف ديگرنسبت به رفع آن اقدام نکند، طرف ديگر مي ‌تواند با دادن اطلاعيه کتبي نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمايد. دراين صورت نحوه تسويه حساب به شرح ماده یازده اين قرارداد خواهد بود.

ماده یازده- روش تسويه حساب در صورت اعلام فسخ:

1-11) در صورتي که به خواست و يا تخلف کارفرما قرارداد فسخ شود هزينه کارهاي انجام شده محاسبه و کارفرما موظف به پرداخت آن به مجري خواهد بود.

تبصره 2- در صورتيکه کارفرما پس از انعقاد قرارداد و قبل از شروع اجراي پروژه توسط مجري، درخواست فسخ قرارداد نمايد،مجري ۵% از مبلغ کل قرارداد را کسر و مابقي مبلغ پيش پرداخت را به کارفرما عودت مي‌نمايد.

2-11) چنانچه قرارداد براساس درخواست مجري فسخ شود، مجري موظف است درصدي از وجوه دريافتي بابت کارهاي انجام شده را به کارفرما مسترد نمايد.

ماده دوازده – شرايط فورسماژور:

در شرايط فورس ماژور و بروز اتفاقات خارج از کنترل براي هر يک از طرفين اين قرارداد، که باعث گردد انجام قرارداد غير ممکن شود، هزينه خدمات انجام شده محاسبه و به تساوي توسط طرفين جبران خواهد شد.

ماده سیزده- حل اختلافات:

اختلافات ناشي از اجراي مفاد قرارداد چنانچه با مذاکره صلح‌آميز حل نگردد به مراجع ذیصلاح و دادگاههاي صالحه احاله خواهد شد.

ماده چهارده - شرايط عمومي:

1-15) اين قرارداد تابع قوانين جمهوري اسلامي ايران مي باشد.

2-15) آدرس قانوني طرفين قرارداد ، همانست که در ابتداي قرارداد ذکر شده است و طرفين موظف هستند هرگونه تغييري در آدرس قانوني خود را بلافاصله کتبًا به اطلاع طرف ديگر برسانند.

ماده پانزده- مواد، تبصره‌ها و نسخ:

اين قرارداد شامل پانزده ماده، هجده بند و دو تبصره، در دو نسخه اصل تنظيم شده است؛ که به امضاي طرفين قرارداد رسيده است و هر دو نسخه حکم واحد را دارد و عمل به آن ضروري است.

 


کارفرما     نام و نام خانوادگي: ......................    سمت: مدیر مسئول            مهر و امضا:

 


مجری       نام و نام خانوادگي: حسین ابدالی     سمت: مدیر مسئول           مهر و امضا:

ارتباط با ما

تـلـفـن: 33659596-031                      همراه: 09133039353     ابدالی

وب سایت:  www.pardis-cms.com                   www.pardis-cms.ir

ایــمــیـــل:  info@pardis-cms.com         hoseinabdali@yahoo.com